Szanowni Państwo, Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych klientów oraz mając na uwadze obowiązywanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO), a w szczególności art. 13 RODO, uprzejmie informujemy, że : 1.Administratorem przekazywanych przez Panią/Pana danych osobowych jest ELE TAXI POLSKA -CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Siedzibna 22, 03-317 Warszawa. 2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: ido@eletaxi.pl, lub pisemnie na adres: ul. Siedzibna 22, 03-317 Warszawa. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 3.Przekazane nam przez Panią/Pana dane osobowe  będziemy przetwarzać w celu: -odpowiedzi na otrzymaną od Pani/Pana  korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenie informacji, o które Pan/Pani prosi, oraz w celu dalszej obsługi korespondencji prowadzonej z Panią/Panem; -przesyłania informacji handlowych, w szczególności przesyłania informacji o ofercie usług ELE Taxi POLSKA-CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA sp. z o.o.; – prowadzenia ogólnej korespondencji dotyczącej współpracy z ELE TAXI POLSKA-CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA sp. z o.o. – w związku z rozpatrywaniem reklamacji będziemy kontaktować się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami naszych Klientów;
  1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie dokonywane w oparciu o następujące przepisy prawa:
  2. a) 6 ust. 1 lit. b RODO wskazujący, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. b) art.6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią;
5.Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania i uzupełnienia, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia danych, ograniczenia przetwarzania, oraz żądania ich usunięcia, poprzez kontakt ido@eletaxi.pl W przypadku niewyrażenia zgody na powyższe prosimy o przesłanie sprzeciwu w formie pisemnej na adres  ido@eletaxi.pl.
  1. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane pracownikom i współpracownikom Administratora jedynie w zakresie jakim jest im to niezbędne do świadczenia zleconej usługi przez Administratora.
  2. Pani/Pana dane nie będziemy przekazywać do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8.Pani/Pana dane będziemy przetwarzać do czasu ustania celu do jakiego zostały zebrane.
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia z Państwem korespondencji, która wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w celach opisanych powyżej.
  2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  3. Pani/Pana danych nie będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.