Ustrzel kartę Taxi z ELE

W dniu 2.12.2016 w trakcie meczu Legia Warszawa – Wisła Płock zorganizowany będzie przez Ele Taxi konkurs, w ramach którego będzie można wygrać ciekawe nagrody.

Na czym będzie polegać zabawa? Tuż przed rozpoczęciem meczu LOTTO Ekstraklasy z Wisłą Płock w kierunku trybuny wschodniej i Sektora Rodzinnego wyrzuconych zostanie pięć piłek. Osoby, które złapią futbolówki będą mogły wziąć udział w specjalnym konkursie rzutów karnych, który odbędzie się w przerwie spotkania. Stawką tego konkursu będą vouchery na przejazd Ele Taxi i nagroda główna – trzydniowy pobyt w Zakopanem dla sześciu osób.

Zapraszamy do zabawy!

Ele Taxi - konkurs w trakcie meczu Legia Warszawa - Wisła Płock

 

 

REGULAMIN KONKURSU   

„Ustrzel kartę Taxi z ELE”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE §1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Ustrzel kartę Taxi z ELE””, zwany dalej „Konkursem”.

§2

Organizatorem Konkursu jest ELE TAXI WARSZAWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Weneckiej 15, 03-244 Warszawa, adres korespondencyjny: ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000524562, NIP 5242772631, REGON 14742840000000 („Organizator Konkursu”).

§3

Fundatorem nagród jest Organizator Konkursu. §4

Konkurs będzie przeprowadzony w dniu 02.12.2016 na meczu LEGIA WARSZAWA – WISŁA PŁOCK (zwany dalej: „Mecz”),  który odbędzie się na terenie Stadionu Legia Warszawa (zwany dalej: „Stadion”).  §5 Regulamin Konkursu został zamieszczony na profilu „ELE TAXI WARSZAWA 22 811 11 11” w serwisie Facebook.com, zwanym dalej  „Profilem Organizatora”.

II. UCZESTNICY KONKURSU § 6

Uczestnikiem Konkursu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

§ 7

Uczestnik przystępując do Konkursu automatycznie: 1. potwierdza spełnienie warunków, o których mowa w §6 Regulaminu;

2. potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia;

3. zobowiązuje się do wykonania obowiązków określonych w Regulaminie  Konkursu, które spoczywają na uczestniku Konkursu;

4. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby organizacji i przebiegu Konkursu, w tym w związku z wyłonieniem zwycięzców oraz wydaniem nagród;

5. wyraża zgodę na rozpowszechnianie swoich danych osobowych oraz wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora konkursu na Profilu Organizatora w związku z ogłoszeniem wyników Konkursu;

6. potwierdza, że jego stan zdrowia oraz sprawność fizyczna pozwala mu na udział w Konkursie, a Organizator nie zapewnia ani nie odpowiada za brak właściwego stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej Uczestnika Konkursu;

7. potwierdza, że posiada właściwy strój sportowy umożliwiający mu wzięcie udziału w konkursie, a Organizator nie zapewnia ani nie odpowiada za brak takiego stroju.

§ 8

1. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do podania swoich prawdziwych danych osobowych w szczególności imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia, adresu e-mail.

2. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie.

3. Uczestnik Konkursu bierze udział w konkursie na swój koszt i ryzyko. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu ani za szkody majątkowe, które uczestnik Konkursu może ponieść w trakcie trwania Konkursu. Organizator Konkursu nie będzie zobowiązany do pokrycia szkód ani zapłaty zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu lub za szkodę majątkową, którą uczestnik Konkursu poniesie w trakcie trwania Konkursu.

§ 9

Uczestnictwa  w  Konkursie oraz praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

III. ZASADY KONKURSU § 10

1. Konkurs odbędzie się w dniu 02.12.2016 podczas przerwy w meczu LEGIA WARSZAWA – WISŁA PŁOCK

2. Do konkursu przystępuje 5 uczestników

3. Losowanie uczestników odbywa się poprzez złapanie piłki wykopanej w trybuny, przy czym piłka będzie wykopana przez osobę wytypowaną ze strony Legia Warszawa.

4. Każda osoba strzelająca karnego będzie miała zawiązane oczy, a na bramce będzie stał pracownik Ele Taxi w przebraniu misia – firmowej maskotki  Ele Taxi.

5. Każdy uczestnik będzie miał prawo wykonać jeden rzut karny.

6. W przypadku gdy w pierwszej kolejce rzutów karnych więcej niż jeden uczestnik strzeli karnego, odbędzie się druga kolejka rzutów karnych z udziałem osób, które strzeliły karnego w pierwszej kolejce.

7. W przypadku gdy w drugiej kolejce rzutów karnych więcej niż jeden uczestnik strzeli karnego, odbędzie się trzecia kolejka rzutów karnych z udziałem osób, które strzeliły karnego w drugiej kolejce.

8. Karne będą kontynuowane do wyłonienia jednego zwycięzcy Konkursu, który otrzyma nagrodę główną.

9. Zwycięzcą Konkursu jest osoba, która jako jedyna strzeli rzut karny w ostatniej kolejce.

10. W przypadku gdy w danej kolejce żaden z uczestników nie strzeli karnego, to dana kolejka będzie powtórzona.

11. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę główną. Nagrodą główną w Konkursie jest voucher na 3- dniowy pobyt dla 6 osób w apartamencie w Zakopanem wskazanym przez Organizatora Konkursu. Organizator Konkursu zabezpiecza koszty pobytu w w/w apartamencie. Koszty przejazdu oraz wyżywienia leżą po stronie zwycięzcy Konkursu. Termin pobytu uzgodniony będzie pomiędzy zwycięzcą Konkursu a Organizatorem Konkursu drogą elektroniczną po dniu 2.12.2016 – ze strony Organizatora Konkursu poprzez adres marketing@teletaxi.pl. W przypadku gdy voucher nie będzie wykorzystany w uzgodnionym terminie lub w przypadku gdy zwycięzca Konkursu nie uzgodni w terminie do 16.12.2016 r. z Organizatorem Konkursu terminu pobytu, to voucher utraci ważność, a zwycięzca Konkursu nie będzie mógł z niego skorzystać i nie będzie miał żadnych roszczeń z tego tytułu do Organizatora Konkursu.

12. Osoby które nie strzelą karnego lub odpadną w trakcie trwania Konkursu dostaną nagrodę pocieszenia – kartę Ele Taxi upoważniającą do bezpłatnych przejazdów taksówkami zrzeszonymi w korporacji Organizatora Konkursu, przy czym limit na każdej karcie będzie wynosił 500 zł, co oznacza, że karta będzie upoważniała do bezpłatnych przejazdów o wartości do 500 zł.

§ 11

1. Celem prawidłowej organizacji Organizator Konkursu powoła komisje konkursową (zwanej dalej: „Komisją Konkursową”), w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora Konkursu.

2. Komisja Konkursowa czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i procedurą przyznania nagród.

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Komisja konkursowa może go wykluczyć z Konkursu na każdym etapie Konkursu.

§ 12

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać w czasie trwania Konkursu. 2. Reklamacja zgłoszona po zakończeniu konkursu nie wywołuje skutków prawnych.

IV. NAGRODY §13

1. Nagrodami w Konkursie są karty Ele Taxi, oraz voucher na 3 dniowy pobyt w Zakopanem dla 6 osób, o których mowa w §10 Regulaminu.

2. Nagrody nie podlegają wymianie.

3. Uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.

4. Nagrody zostaną wręczone laureatom Konkursu na Stadionie niezwłocznie po odbyciu Konkursu.

5. W przypadku nieodebrania nagrody na Stadionie do czasu zakończenia Meczu, oznacza rezygnację laureata Konkursu z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora Konkursu.

§14

Organizator Konkursu ma prawo opublikować imiona i nazwiska Laureatów oraz ich wizerunek na Profilu Organizatora.

§15

W przypadku przyznania nagrody Uczestnikowi Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Uczestnika dodatkowych danych niezbędnych do rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytuły wygranych w konkursie.

§16

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników, w szczególności Laureatów, będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 17

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu przed jego rozpoczęciem, jak również w trakcie jego trwania. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia.

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek działania innych osób lub działania sił wyższych, nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków na niego nałożonych Regulaminem.

4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora Konkursu.

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy przeprowadzany przez Facebook ani firmę z nim związaną.

6. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.