INFORMACJA

o przetwarzaniu danych osobowych przez ELE TAXI POLSKA- CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu świadczenia usługi transportu osób.

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych klientów oraz mając na uwadze obowiązywanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a w szczególności art. 13 RODO, uprzejmie informujemy co następuje:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ELE TAXI POLSKA-CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Siedzibna 22, 03-317 Warszawa. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: centrala@eletaxi.plformularz kontaktowy pod adresem www.eletaxi.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem  22 8111111 lub pisemnie na adres: ul. Siedzibna 22, 03-317 Warszawa.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: ido@eletaxi.pl, lub pisemnie na adres: ul. Siedzibna 22, 03-317 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 • Podane nam przez Panią/Pana dane osobowe, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane o lokalizacji, adres email, numer telefonu oraz zapis dźwiękowy głosu, przetwarzane będą w celu świadczenia usługi transportu.
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie dokonywane w oparciu o następujące przepisy prawa:
 1. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
 2. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w tym przypadku swoistą umową jest zobowiązanie do przewiezienia osoby na określonej trasie.
 3. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w przypadku nagrywania rozmów telefonicznych, które stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta- podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz ochrona interesu osoby, której dane dotyczą.
 • Podane nam dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz upoważnionym pracownikom Administratora. Ponadto dostęp do danych osobowych mogą mieć także usługodawcy, z którymi zawarto stosowne umowy, w ramach których powierzono im przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług dla  Do takich kategorii odbiorców możemy zaliczyć: Partnerów w ramach ogólnopolskiej Akcji TAXI Polska 19100, kierowców, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi doradcze oraz informatyczne, firmy windykacyjne, a także operatorzy pocztowi, firmy kurierskie oraz świadczące usługi w zakresie archiwizowania dokumentów. Wskazani powyżej z kategorii odbiorcy będą przetwarzać powierzone dane jedynie w zakresie w  jakim jest im to niezbędne do świadczenia zleconej  usługi przez Administratora.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Okres przechowywania danych to okres niezbędny do realizacji usługi, jednak nie dłużej niż 5 lat po zakończeniu roku rozrachunkowego, w którym przeprowadzona została usługa ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) lub na czas niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi lub przeciwko Administratorowi.
 • Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 • Odwołanie zgody wymaga przesłania „oświadczenia o wycofaniu zgody” na adres korespondencyjny Administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” lub na adres poczty elektronicznej ido@eletaxi.pl
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w ramach realizacji usługi jest niezbędne do jej wykonania i w przypadku nie wyrażenia zgody nie będzie mogła być wykonana.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

 

ELE TAXI POLSKA-CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA sp. z o.o.