INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych przez ELE TAXI POLSKA- CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA SP. z o.o. w celu podpisania i realizacji umowy Niniejsza informacja ma zastosowanie do danych osobowych pracowników oraz współpracowników kontrahentów  ELE TAXI POLSKA- CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA SP. z o.o które są jej przekazywane przez tego kontrahenta, w szczególności na potrzeby umożliwienia wszelkich kontaktów służbowych w celu zawarcia i realizacji umowy pomiędzy ELE TAXI POLSKA- CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA SP. z o.o.  oraz jej kontrahentami. Mając na względzie powyższe, a także dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych kooperantów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a w szczególności art. 14 RODO, uprzejmie informujemy co następuje:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ELE TAXI POLSKA- CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA SP. z o.o z siedzibą: ul. Siedzibna 22, 03-317 Warszawa.. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: umowy@eletaxi.pl formularz kontaktowy pod adresem www.eletaxi.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem  +48 22 510-07-12;   +48 22 510-07-16 lub pisemnie na adres: ul. Siedzibna 22, 03-317 Warszawa..
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: ido@eletaxi.pl, lub pisemnie na adres: ul. Siedzibna 22, 03-317 Warszawa.. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 • Pani/Pana dane osobowe, tj. imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, stanowisko służbowe, miejsce pracy, przetwarzane będą w celu podpisania oraz realizacji działań wynikających z umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług przewozowych przez ELE TAXI Polska sp. z o.o. oraz jej Partnerów w ramach Ogólnopolskiej Sieci Taxi „ Taxi Polska 19100”.
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie dokonywane w oparciu o następujące przepisy prawa:
 1. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO wskazujący, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 2. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, które przejawiają się głównie:
-w  nawiązaniu kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem umowy; –  we współpracy i nadzorze nad wykonywaniem zleconych nam usług zgodnie z Umową; – w celach dowodowych oraz w celu  dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
 • Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz upoważnionym pracownikom Administratora. Ponadto dostęp do danych osobowych mogą mieć także usługodawcy, z którymi zawarto stosowne umowy, w ramach których powierzono im przetwarzanie danych osobowych w  celu świadczenia usług dla  Do takich kategorii odbiorców możemy zaliczyć: kancelarie prawne, biura księgowe i rachunkowe, podmioty świadczące usługi doradcze oraz informatyczne, a także operatorzy pocztowi, firmy kurierskie oraz świadczące usługi w zakresie archiwizowania dokumentów. Wskazani powyżej z kategorii odbiorcy będą przetwarzać powierzone dane jedynie w zakresie w  jakim jest im to niezbędne do świadczenia zleconej  usługi przez Administratora.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Okres przechowywania danych to okres niezbędny do realizacji umowy, ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane po zakończeniu obowiązywania umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) lub na czas niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi lub przeciwko Administratorowi.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia danych w uzasadnionych przypadkach, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do podpisania i wykonania zapisów umowy.
 • Dane osobowe są nam podawane/przekazywane od kontrahenta ELE-Taxi Polska sp. z o.o. który jest zobowiązany do poinformowania osób, których dane dotyczą o zakresie i przyczynach takiego przekazania.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
ELE TAXI POLSKA- CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA SP. z o.o