Złap tańsze TAXI z biletem Express Intercity PREMIUM!

Ele Taxi - złap tańsze taxi z biletem na pociąg EIP

 

 

Zachęcamy również Państwa do zapoznania się z regulaminem promocji:

 

Regulamin Promocji

Rail&TaxiPolska w Serwisie e-IC

 

§ 1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady, warunki uczestnictwa i przeprowadzania Promocji Rail&TaxiPolska udostępnionej w internetowym systemie sprzedaży biletów „PKP Intercity” S.A. (dalej jako „Serwis e-IC”).
 2. Organizatorami Promocji są:

1)        „PKP Intercity” S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296032, NIP 526-25-44-258, REGON 017258024, o kapitale zakładowym w całości wpłaconym: 1 453 795 690 zł (dalej jako „PKP IC”), oraz

2)        Ele Taxi Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  z siedzibą ul. Wenecka 15, 03-244 Warszawa, adres korespondencyjny: ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000524562, NIP 5242772631, Regon  147428400, (dalej jako „Ele  Taxi”).

 1. Celem Promocji Rail&TaxiPolska jest umożliwienie klientom PKP IC organizacji przejazdu taksówką  oraz promowanie zakupu usług PKP IC i Ele Taxi za pośrednictwem Serwisu e-IC i Ele Taxi.
 2. Warunki korzystania z Kodów rabatowych w ramach Promocji Rail&TaxiPolska stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i są wraz z nim zamieszczone na dedykowanej podstronie internetowej pod adresem www.intercity.pl/tansze-taxi. Warunki korzystania z Kodów rabatowych wystawionych przez Ele Taxi są również dostępne na stronie internetowej www.eletaxi.pl/aktualności.
 3. PKP IC i Ele Taxi, który oferuje swoje usługi w ramach Promocji Rail&TaxiPolska z wykorzystaniem Kodów rabatowych oświadczają, że Promocja Rail&TaxiPolska nie jest  grą losową, zakładem wzajemnym, jakąkolwiek grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą prowadzenia działalności przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

§ 2. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

1)    Bilet internetowy – bilet imienny w komunikacji krajowej zakupiony za pośrednictwem Serwisu e-IC w ramach Promocji Rail&TaxiPolska, uprawniający do przejazdu pociągiem PKP IC kategorii Express InterCity Premium (EIP), przy czym stacja początkowa i docelowa wskazane są w § 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu.

2)    Kod rabatowy – ciąg znaków alfanumerycznych dystrybuowany przez PKP IC  uprawniający do rabatu w wysokości 15% (piętnaście procent) przy skorzystaniu z usług podmiotów współpracujących w ramach TAXI Polska 19100, reprezentowanych przez Ele Taxi, w szczególności zgodnie z warunkami, o których mowa w § 1 ust. 4, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 poniżej;

3)    Promocja Rail&TaxiPolska lub Promocja – akcja promocyjna obowiązująca w okresie od godziny 10:00 dnia 23 listopada 2015 r. do godziny 23:30 dnia 6 grudnia 2015 r., albo do wyczerpania zapasów Kodów rabatowych, polegająca na otrzymaniu przez Uczestnika Kodu rabatowego na usługi podmiotów współpracujących w ramach TAXI Polska 19100, reprezentowanych przez Ele Taxi na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;

4)    Serwis e-IC – internetowy system sprzedaży biletów PKP IC działający pod adresem www.intercity.pl;

5)    Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która przystąpi do Promocji Rail&TaxiPolska z zastrzeżeniem § 3 ust. 5.

 

§ 3. Uczestnictwo w promocji

 1. Uczestnikiem może  być wyłącznie osoba, która posiada konto w Serwisie e-IC lub nabywa Bilet internetowy jako „gość” (bez rejestracji konta w Serwisie e-IC) i jednocześnie spełnia warunki określone w ust. 2 poniżej.
 2. Aby wziąć udział w Promocji Rail&TaxiPolska Uczestnik powinien:

1)      zapoznać się z warunkami korzystania z Kodów rabatowych na usługi firm taxi współpracujących w ramach TAXI Polska 19100 reprezentowanych przez Ele Taxi, o których mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu,

2)      kupić Bilet internetowy na przejazd pociągiem kategorii Express InterCity Premium (EIP) w relacji zaczynającej i kończącej się na miastach wymienionych w załączniku nr 1 § 1 ust. 7.

3)      zaznaczyć w trakcie procesu zakupu Biletu internetowego przycisk wyboru – „Złap Tańsze Taxi”, wskazujący na wolę danej osoby skorzystania z promocji,

4)      zaakceptować niniejszy Regulamin.

 1. Uczestnik podlega wykluczeniu, jeżeli:

1)        naruszy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, lub

2)        prowadzi działania zmierzające do usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń informatycznych programów komputerowych Organizatorów Promocji Rail&TaxiPolska,

3)        prowadzi działania godzące w wizerunek PKP IC lub Ele Taxi, w tym przez wykorzystanie znaków towarowych lub innych oznaczeń PKP IC lub Ele Taxi bez zgody PKP IC lub Ele Taxi.

 1. Informacja o wykluczeniu danego Uczestnika jest mu przekazywana drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji w Serwisie e-IC.
 2. Promocja nie dotyczy Uczestników korzystających z usług podmiotów, o których mowa w § 2 pkt 2 w ramach podpisanych umów na przejazdy bezgotówkowe.

 

§ 4. Kod rabatowy

 1. Aby otrzymać Kod rabatowy, Uczestnik powinien zakupić Bilet internetowy i przystąpić do Promocji Rail&TaxiPolska, w sposób wskazany w § 3 ust. 2.
 2. Uczestnikowi przysługuje tylko jeden Kod rabatowy na zakupiony Bilet internetowy, niezależnie od liczby osób wskazanych na zakupionym Bilecie internetowym.
 3. Jeśli warunki przyznania Kodu rabatowego zostały spełnione, po zakupie Biletu internetowego, Uczestnik otrzymuje elektronicznie na adres e-mail podany podczas rejestracji w Serwisie e-IC wraz z Biletem internetowym Kod rabatowy i warunki korzystania z niego.
 4. Na każdym Kodzie rabatowym zawarta jest informacja o okresie, w jakim Uczestnik może z niego skorzystać (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu).
 5. Kody rabatowe są limitowane i wydawane w okresie trwania Promocji Rail&TaxiPolska, do wyczerpania zapasu, który wynosi 30 000 (trzydzieści tysięcy) Kodów rabatowych. W przypadku wyczerpania Kodów rabatowych, Organizator może przewidzieć zwiększenie liczby Kodów rabatowych, przy czym może również obniżyć wysokość udzielanego rabatu do 10% (dziesięciu procent) dla takich dodatkowych Kodów rabatowych, o czym poinformuje w Serwisie e-IC. Powyższe zmiany nie będą godzić w prawa nabyte Uczestników w zakresie przekazanych już Kodów rabatowych.
 6. Kody rabatowe nie podlegają sprzedaży ani wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 7. Przyznawany Uczestnikowi Kod rabatowy może zostać użyty tylko raz i przed zrealizowaniem usługi powinien zostać podany dyspozytorowi obsługującemu zamówienie z numeru 19100, o którym mowa w Załączniku nr 1 § 2 ust.1 lub kierowcy z logotypem TaxiPolska 19100 oczekującemu pod jednym z Dworców kolejowych, o których mowa w Załączniku nr 1 § 1 ust.7.

 

§ 5. Reklamacje

 1. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji Rail&TaxiPolska z niniejszym Regulaminem, w czasie jej trwania i nie później niż w terminie 30 dni od daty jej zakończenia.
 2. Reklamacje dotyczące:

1)    wydania Kodu rabatowego są przyjmowane i rozpatrywane przez PKP IC, przy czym można je składać:

a)      drogą elektroniczną, używając formularza kontaktowego na stronie http://www.intercity.pl/pl/site/dla-pasazera/informacje/kontakt – z wyjątkiem przypadków, które wymagają dołączenia oryginałów dokumentów,

b)      listownie – na adres:

„PKP Intercity” S.A.,ul. Żelazna 59a,00-848 Warszawa,

c)       osobiście w formie pisemnej, w każdym punkcie odprawy PKP IC,

2)    wykorzystania Kodu rabatowego oraz przewozu taksówką są przyjmowane i rozpatrywane przez Ele Taxi, przy czym można je składać na adres: reklamacje@EleTaxi.pl lub opinie@taxipolska19100.pl .

 1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: adres email, użyty podczas zakupu biletu w Serwisie e-IC oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację i wskazujących na uprawnienie danej osoby do skorzystania z Kodu rabatowego wraz z przedstawieniem odpowiednich dowodów na te okoliczności.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 30 dni od ich otrzymania.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w czasie obowiązywania Promocji Rail&TaxiPolska i przez 30 dni po jej zakończeniu do wglądu w siedzibie oraz na stronach internetowych: www.intercity.pl oraz www.EleTaxi.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 2. PKP IC zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu zgodnie z właściwymi przepisami.
 3. PKP IC zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji Rail&TaxiPolska, w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny, pod warunkiem powiadomienia o tym Uczestników z 14-dniowym wyprzedzeniem, dokonanym poprzez ogłoszenie informacji o zakończeniu Promocji Rail&TaxiPolska na stronach internetowych: www.intercity.pl oraz www.eletaxi.pl, przy czym zakończenie Promocji Rail&TaxiPolska nie będzie godzić w prawa nabyte Uczestników.

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu Promocji

Rail&TaxiPolska w Serwisie e-IC

 

Warunki korzystania z kodów rabatowych

 

§ 1. Informacje ogólne

 

 1. Jeżeli warunki przyznania Kodu rabatowego zostały spełnione, Uczestnik otrzyma wraz z Biletem internetowym pocztą elektroniczną 10 cyfrowy Kod rabatowy, upoważniający do bonifikaty na przejazd  taksówką.
 2. Kody rabatowe mają charakter jednorazowy.
 3. Kod rabatowy aktywny jest od momentu przesłania go Uczestnikowi do 32. dnia po zakończeniu promocji, tj. do 7 stycznia 2015 r. włącznie.
 4. Kody rabatowe nie podlegają sprzedaży ani wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 5. 10 cyfrowy Kod rabatowy jest unikalny i zabezpieczony.
 6. Kody rabatowe honorowane są wyłącznie w taksówkach należących do Ogólnopolskiej  Sieci Taxi Polska 19 100.
 7. Miasta i firmy TAXI, w których honorowane są Kody rabatowe:

 

Częstochowa (Taxi Jura), Gdańsk, Gdynia, Sopot (Hallo Taxi), Katowice (MPT Taxi), Kraków (Radio Taxi Barbakan), Opole (Radio Taxi Opolanie), Warszawa (Ele Taxi), Wrocław (Mini Taxi)

 

§ 2. Zamawianie taksówki

 

 1. Aby zamówić taksówkę będąc w danym mieście należy wybrać numer telefonu 19 100, który działa bez numerów kierunkowych w całym kraju.
 1. Podczas składania zamówienia na taksówkę Uczestnik zobowiązany jest do przekazania dyspozytorowi/dyspozytorce numeru Kodu rabatowego w celu weryfikacji jego autentyczności.
 1. Istnieje również możliwość skorzystania z wolnej taksówki oznaczonej logotypem TaxiPolska, oczekującej na postoju taxi przy jednym z Dworców kolejowych, w miastach o których mowa w §1 ust.7 powyżej, jeśli mają na nich przystanki pociągi PKP IC. W takiej sytuacji Uczestnik powinien podać kierowcy taksówki Kod rabatowy przed rozpoczęciem kursu.

 

§ 3. Płatność

 

 1. Uzyskanie rabatu na przejazd odbywa się poprzez przekazanie kierowcy 10 cyfrowego kodu na początku kursu.
 2. Uczestnik może zażądać faktury za usługę na kwotę wskazaną na taksometrze po zakończeniu usługi (kwota będzie uwzględniać przyznany rabat), zgodnie z właściwymi przepisami.
 3. Przy rozliczeniu opłaty za wykonaną usługę można wykorzystać jeden kod rabatowy.